Metro: Novokuznetskaya, Tretyakovskaya, Paveletskaya

Metro: Smolenskaya or Arbatskaya

Metro: Novokuznetskaya, Tretyakovskaya, Paveletskaya